Veelgestelde vragen


De dienstverlening van WOZ-specialisten is kosteloos, hoe kan dat?
Iedereen die eigenaar is van een onroerende zaak kan in bezwaar en/ ofberoep gaan tegen zijn WOZ-waarde. Op grond van de wet kunt u ervoor kiezen om dit uit handen te geven aan juristen. Wanneer uw bezwaar en / of beroep gegrond wordt verklaard, is de gemeente verplicht u daarvoor een kostenvergoeding toe te kennen. Door de werkwijze van WOZ-specialisten, dekt deze vergoeding onze kosten. Wijst de gemeente het bezwaar en / of beroep af, dan neemt WOZ-specialisten de gemaakte kosten volledig voor haar rekening. U betaalt zelf dus helemaal niets!
Waarom zou ik de bezwaarprocedure uitbesteden aan WOZ-specialisten en doe ik het niet zelf?
WOZ-specialisten is deskundig op het gebied van de Wet WOZ. Met onze bedrijfsvoering kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde, terwijl dit kosteloos is voor u. In sommige gevallen laten wij een taxatierapport opstellen waardoor de slagingskans toeneemt. Ook de kosten van deze taxatie worden door de gemeente vergoed.
Voor welke onroerende zaken kan ik WOZ-specialisten inschakelen?
WOZ-specialisten kan tegen alle WOZ-beschikkingen bezwaar maken. Denk hierbij aan (eigen) woningen, recreatiewoningen, garageboxen, (bouw)grond, et cetera.
Wanneer weet ik of de WOZ-waarde van mijn woning is verlaagd?
Na uw aanmelding stelt één van onzejuristen een bezwaarschrift op. Ter onderbouwing van de waarde stelt de taxateur een taxatierapport op. Na indiening van het bezwaarschrift heeft de gemeente tot uiterlijk 31 december 2018 de tijd om een uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Vaak zal dit echter binnen enkele maanden zijn.
Kan ik mijn aangifte inkomstenbelasting 2017 al indienen, ondanks dat er een bezwaarschrift loopt tegen de vastgestelde waarde van 2017?
Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 is de WOZ-waarde van 2017 van toepassing welke u in januari of februari 2018 heeft ontvangen, dus de WOZ-waarde die vorig jaar al is vastgesteld.
Wat gebeurt er als de uitkomst van het bezwaarschrift negatief is?
Als de gemeente niet tegemoet komt aan het bezwaarschrift, overlegt WOZ-specialisten met u over het al dan niet in (hoger) beroep gaan bij de rechtbank tegen deze uitspraak. Ook het voeren van een beroepsprocedure is voor u in alle gevallen kosteloos. Voor het instellen van beroep bent u aan de Rechtbank griffierechten verschuldigd (2018: natuurlijk persoon: € 46,- | niet natuurlijk persoon: € 338,-). Wanneer wij van de rechter gelijk krijgen, betaalt de gemeente dit bedrag aan u terug. Wij financieren deze griffiekosten alvast voor u.
Ik ben in de loop van het jaar eigenaar van een woning geworden, kan ik dan nog bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?
Dit is extra interessant omdat vaak vergeten wordt de WOZ-waarde op te vragen bij de gemeente. Hierdoorbetaalt umogelijk teveel belasting. U kunt zelf als nieuwe eigenaar de gemeente een brief sturen waarin u verzoekt om een nieuwe WOZ-beschikking. De gemeente is dan verplicht deze binnen 8 weken op te sturen.
Ik heb de bezwaarprocedure zelf gevoerd. De gemeente is niet tegemoet gekomen aan mijn bezwaar. Kan ik WOZ-specialisten inschakelen voor enkel de beroepsprocedure?
Ja, ook de beroepsprocedure (beroepschrift) kunt u kosteloos laten verzorgen doorWOZ-specialisten. U kunt zich op de gebruikelijke wijze aanmelden. Voor het instellen van beroep bent u aan de Rechtbank griffierechten verschuldigd (2018: natuurlijk persoon: € 46,- | niet natuurlijk persoon: € 338,-). Wanneer wij van de rechter gelijk krijgen, betaalt de gemeente dit bedrag aan u terug. Wij financieren deze griffiekosten alvast voor u.
Is het ook mogelijk een voorbeeldbrief bezwaar voor de WOZ te ontvangen?
Wij maken bezwaar tegen uw WOZ-waarde waardoor het niet nodig is een voorbeeldbrief te sturen.
Ik heb een woningvanwege een erfenis verkregen, en de waarde van deze woning is te hoog. Dien ik dit accepteren?
Ook hiervoor kunnen wij namens u bezwaar maken. U dient een verklaring van erfrecht mee te zenden tezamen met de gevraagde stukken in de bevestigingsmail.
Jullie vragen om een taxatieverslag mee te zenden bij de stukken. Nu heb ik deze niet ontvangen van mijn gemeente. Wat nu?
Met DigiD is het bij veel gemeenten mogelijk om via de website van uw gemeente dit taxatieverslag te downloaden. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan vragen wij namens u dit taxatieverslag op na ontvangst van uw documenten.
Welke argumenten kan ik gebruiken voor mijn bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde?
Het gaat te ver om een sluitende lijst met argumenten te verstrekken. Iedere aanvraag wordt door onze juristen beoordeeld en daarbij wordt geput uit ervaring, jurisprudentie en wetgeving. Hierdoor is er geen eenduidig antwoord te geven. Twijfelt u of het zinvol is om in bezwaar te gaan tegen uw WOZ waarde dan kunt u uw vraag altijd kosteloos voorleggen. In veel gevallen kunnen wij iets voor u betekenen.
Als ik niet binnen 6 weken reageer na ontvangst van de WOZ-beschikking welke mogelijkheden zijn er dan nog?
Indien er 1 eigenaar van een woning is dient de waarde met minimaal 20% te hoog zijn waardoor u alsnog om ambtshalve vermindering kunt verzoeken. Daarnaast zijn er nog extra mogelijkheden indien er meerdere eigenaren bij uw woning betrokken zijn. Stuur ons een mail met uw specifieke situatie en dan informeren wij u verder.
Wat is de zogeheten Fierensmarge?
Sinds 1 januari 2005 is er een marge in de wet WOZ opgenomen waarbinnen de WOZ-waarde wordt geacht correct te zijn. Indien binnen deze marge wordt gebleven kan een bezwaarschrift worden afgewezen. Op 22 oktober 2010 heeft de Hoge Raad beslist dat de zogeheten Fierensmarge in strijd met Europees recht is en hierdoor voor nieuwe gevallen niet meer van toepassing is. Hierdoor zal een foutieve WOZ-waarde altijd aangepast dienen te worden.
Jullie brengen een vergoeding in rekening indien ik tussentijds de opdracht intrek. Waarom is dit?
In de praktijk hebben wij ervaren dat sommige ambtenaren rechtstreeks contact met onze opdrachtgevers zoeken en hen op dwingende wijze aanraden af te zien van de lopende bezwaarprocedure. Los van het feit dat deze handelswijze door de gemeente laakbaar is kunnen wij de proceskostenvergoeding niet claimen via de gemeente vanwege het intrekken van de opdracht.
In mijn elektronische dossier lees ik dat mijn bezwaarschrift is ingediend, maar ik heb nog geen bericht ontvangen?
Veel gemeenten hebben langer dan de maximale wettelijke periode van 1 jaar nodig om een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Wij hebben hen in gebreke gesteld om binnen enkele weken alsnog een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Hierdoor kan het zijn dat het lang duurt voordat u iets verneemt.
In de overeenkomst vragen jullie om een bankrekeningnummer waarom is dit?
Wij spreken met u af dat de wettelijke proceskostenvergoeding, welke wij namens u claimen, ons toekomt. Deze vergoeding incasseren wij dan middels een automatische incasso van uw bankrekening. Dit doenwij niet eerder danhet moment waarop u deze uitgekeerd heeft gekregen van de gemeente. U hoeft dus niet vooruit te betalen. 
Ik heb een aanslag OZB ontvangen moet ik deze betalen ook al iser een lopende bezwaarprocedure?
Gedurende de bezwaarprocedure raden wij u aan de aanslag te voldoen. Op het moment dat de WOZ-waarde kan worden verlaagd ontvangt u automatisch de teveel betaalde belasting retour. Voor de aangifte inkomstenbelasting heeft u de WOZ-waarde van het jaar ervoor nodig.
Ik ontvang bericht dat er een taxateur komt om mijn huis te bekijken. Is deze taxateur verbonden aan WOZ-specialisten?
Het komt ook voor dat een taxateur van de gemeente of samenwerkingsverband contact met u opneemt voor een inpandige opname. Dit is pas nadat het bezwaarschrift is ingediend. Deze dient zich van te voren te melden en op het moment dat deze onverwacht aan de deur staat hoeft u niet mee te werken aan een bezoek. U kunt dan aangeven dat deze een afspraak met u dient te maken voor een opname van de woning. De taxateur moet zich altijd kunnen legitimeren. Vraag bij twijfel naar een legitimatiebewijs. Ook hoeft u tijdens dit gesprek niet op vragen van de taxateur van de gemeente in te gaan, u kunt deze hiervoor doorverwijzen naar ons bureau.
Is het mogelijk om als groep van eigenaren collectief bezwaar te maken? Bijvoorbeeld als bestuur van een VvE.
Het is alleen mogelijk om per belanghebbende bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.
-->